PHƯỜNG HÀ CẦU TỔ CHỨC LỄ CÔNG BỐ QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP TIỂU ĐỘI DÂN QUÂN THƯỜNG TRỰC