Danh sách thủ tục hành chính

Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
Leave blank for all. Otherwise, the first selected term will be the default instead of "Any".
STT Tên thủ tục Cơ quan thực hiện
1 HC-KHĐT02: Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
2 HC-KHĐT01: Giải quyết kiến nghị về các vấn đề liên quan trong quá trình lựa chọn nhà thầu Cấp Xã, Phường, Thị trấn
3 HC-ĐCĐT14: Xác nhận hợp đồng tiếp cận nguồn gen và chia sẻ lợi ích Cấp Xã, Phường, Thị trấn
4 HC-DT02: Công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (không thực hiện) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
5 HC-DT01: Đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (không thực hiện) Cấp Xã, Phường, Thị trấn
6 HC-TG10: Thông báo tổ chức quyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc Cấp Xã, Phường, Thị trấn
7 HC-TG09: Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
8 HC-TG08: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã khác Cấp Xã, Phường, Thị trấn
9 HC-TG07: Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
10 HC-TG06: Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
11 HC-TG05: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
12 HC-TP04: Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt động tôn giáo ở một xã Cấp Xã, Phường, Thị trấn
13 HC-TG03: Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung Cấp Xã, Phường, Thị trấn
14 HC-TG02: Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã, Phường, Thị trấn
15 HC-TG01: Đăng ký hoạt động tín ngưỡng Cấp Xã, Phường, Thị trấn

Trang