Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc

1. Đ/c Bạch Hùng Tiến - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

2. Đ/c Nguyễn Hồng Hải Ba - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;

3. Đ/c Bạch Thị Phương Thúy - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc.

Thực hiện: 

Thu Thảo - Văn phòng

Nguồn: 

VP UBND phường

Xem thêm tin tức