Lễ hội và di tích lịch sử

Ngày 21/6/1993 Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ VHTT&DL) đã ban hành Quyết định số 774-QĐ/BT về việc công nhận di tích Đình - Miếu Hà Trì, phường Hà Cầu là di tích kiến trúc nghệ thuật cấp...

Ngày 16/3/1985 Bộ Văn hóa (nay là Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch) đã ban hành Quyết định số 23-VH/QĐ về việc công nhận di tích Đình Cầu Đơ là...