Thông báo v/v nghỉ làm việc ngày giỗ Tổ Hùng Vương năm 2014

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 

28/04/2014

Người ký văn bản: 

NGUYỄN THỊ TÂM

Nơi nhận: 

- TT Quận ủy, HĐND, UBND quận;
- Các phòng, ban, đơn vị quận;
- UBND các phường;
- Chánh VP, các PVP.

Xem thêm thông báo