KẾ HOẠCH Đối thoại giữa Chủ tịch UBND phường với Nhân dân trên địa bàn phường năm 2024