KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, xóa mù chữ phường Hà Cầu năm 2024